Pedagogisch beleidsplan Kids & Co Spinetpad

Hoofdstuk 1

De doelstelling van Kids & Co

Kids & Co zorgt voor een goede en veilige opvang. Wij bieden de kinderen een omgeving waarin elk kind individueel goed kan gedijen. Hoogwaardige weloverwogen zorg staat hierbij voorop, warmte en veiligheid zijn belangrijke pijlers daarin. Wij vinden dat er een heleboel moet kunnen, maar het kan niet zo zijn dat kinderen voortdurend doen wat ze zelf willen. Het is goed om manieren te leren, op elkaar te kunnen wachten, respect te leren hebben voor anderen, het groepsverband te voelen en goed te weten wie de leiding en de verantwoording draagt. 

Voor dit alles staat vanzelfsprekend voorop dat de kinderen een goede, maar ook leuke tijd moeten hebben binnen ons kinderdagverblijf. 

Onze visie op het opvoeden van kinderen

Kids & Co staat voor opvang met een filosofie. Dit betekent dat wij geïnspireerd worden door de ideeën van Rudolf Steiner. Dit komt tot uiting in de aankleding van de ruimte en het gekozen spelmateriaal. Voor meubilair, spelmateriaal en knutselmateriaal worden zoveel mogelijk natuurlijke en duurzame materialen gekozen. Onze mening is dat kinderen van verandering houden, maar nog veel meer van gewoontes. Zodoende zijn de groepen met zorg samengesteld en werken de leidsters op vaste dagen, dit voor de herkenbaarheid en duidelijkheid naar de kinderen toe. 

Er zijn een aantal jaarfeesten die met de kinderen gevierd worden, dit zijn: Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Daarnaast gebruiken wij het boek ‘leven met het jaar’. Het boek bevat voor ieder jaargetijde, maand of feest een verhaal of een korte beschrijving, een aantal liedjes, spelletjes, recepten en vele knutsels. Verder worden de verjaardagen van de kinderen en medewerkers gevierd en het afscheid wanneer er een kind naar de basisschool gaat.

Hiernaast zijn er ongeveer 3 momenten per jaar waarop wij een speciale activiteit aanbieden voor zowel de kinderen als de ouders. Een aantal voorbeelden van de activiteiten zijn met ouders en kinderen naar de kinderboerderij, de speeltuin, in de zomer een gezellige barbecue of een ouderavond. Deze activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met de oudercommissie.

De kinderen nemen actief deel aan de huishouding, dat wil zeggen dat zij helpen met broodjes bakken, wassen, poetsen, opruimen, het verzorgen van onze konijnen enzovoort.

Een belangrijk gedeelte van de visie van Rudolf Steiner is terug te vinden in de activiteiten die aangeboden worden en daarbij het gebruik van materialen. Het aanbod van activiteiten is zo min mogelijk voorgevormd zodat de fantasie van de kinderen vrij baan heeft; de kinderen maken eerst kennis met het materiaal, het gevoel dat bepaald materiaal hun geeft, de eigenschappen van het materiaal, voordat ze er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Zand voelt anders en heeft andere eigenschappen dan papier, je kunt er ook hele andere dingen mee doen. Tijdens een activiteit staat het bezig zijn voorop: het bezig zijn met iets (zand, papier, verf, krijtjes e.d.) is belangrijker dan het resultaat.

Binnen Kids & Co is veel houten speelgoed, er wordt gekozen voor hout omdat dit een natuurlijk materiaal is en het de warmte van het lichaam aanneemt. De peuters drinken uit glazen en niet uit plastic bekers en gebruiken stenen borden omdat dit kapot kan en de kinderen op die manier leren om voorzichtig met spullen om te gaan.

Op Kids & Co is geen klei aanwezig, dit komt diep uit de grond en is heel erg koud en moeilijk te bewerken. In plaats daarvan gebruiken we brooddeeg, dat veel zachter en warmer aanvoelt. 

Er wordt veel gezongen en spelletjes gedaan, de kinderen zijn dan samen bezig en ze vinden het gezellig om samen dingen te doen. In hoofdstuk 2 over de verschillende ontwikkelingsgebieden komt dit onderwerp nog terug. 

Wij zijn ons er terdege van bewust dat de kinderen de grootste zorg zijn van de ouders en wij zijn er trots op die zorg met hen te mogen delen. Dit betekent een goed overleg en goede samenwerking met de ouders.

Wat Kids & Co wil stimuleren bij de kinderen is het opbouwen van zelfvertrouwen, zelfstandigheid, rekening houden met anderen, omgevingsbewustzijn, positief zelfbeeld, respect, zelfontplooiing, zichzelf kunnen vermaken, en met anderen delen. Dit alles gebeurt door het aanbieden van verschillende soorten spelmateriaal, kringspelletjes het zingen van liedjes en dergelijke maar ook door het op een bepaalde manier omgaan met positief en negatief gedrag van een kind. 

De 4 opvoedingsdoelen die in de Wet Kinderopvang gesteld zijn

De vier opvoedingsdoelen die in de Wet Kinderopvang gesteld zijn stimuleren wij door middel van dagelijkse activiteiten en het aanbod van spelmateriaal. Hieronder volgt per opvoedingsdoel een specifieke aanpak. 

Emotionele veiligheid
Wanneer een kind zich emotioneel veilig voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen. Om dit te bereiken creëren de medewerkers een sfeer op de groep waar kinderen zich welkom en op hun gemak voelen. Het gevoel van veiligheid wordt gegeven door de responsieve en respectvolle houding van de medewerkers en door in te spelen op de belevingswereld van de kinderen.
Ook de structuur van ons dagritme geeft de kinderen een gevoel van veiligheid, hierdoor houden de kinderen het overzicht tijdens een dag op Kids & Co.

Ontwikkelen van persoonlijke competenties
Kids & Co stelt als doel de kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden en te stimuleren. We vinden het belangrijk dat de kinderen de ruimte hebben om dingen zelf te ontdekken. Bij de inrichting van de binnen en buitenruimtes, bij de keuze van het spelmateriaal en bij de activiteiten die we aanbieden, letten we niet alleen op de fysieke veiligheid ervan, maar ook op dat zij voldoende uitdaging bieden. Hierbij houden we rekening met de verschillende ontwikkelingsfasen, hierover in hoofdstuk 2 meer informatie.

We stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen, hierdoor groeit hun zelfvertrouwen. Dit doen we door bijvoorbeeld de kinderen te betrekken bij de dagelijkse huishoudelijke klusjes en bij de verzorging van de konijnen.

Ontwikkelen van sociale competenties
Sociale competenties zijn bijvoorbeeld het zich kunnen verplaatsen in een ander, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Wij stimuleren deze vaardigheden door kinderen een vertrouwde groep te bieden en het contact tussen de kinderen onderling te bevorderen.

De interactie met leeftijdsgenoten, het deel uitmaken van een groep en het deelnemen aan groepsactiviteiten biedt kinderen een omgeving voor het opdoen van sociale competenties.

Eigen maken van waarden en normen
Het gedrag en de houding van de medewerkers spelen een grote rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. Door hun reacties ervaren de kinderen de grenzen van goed en slecht, van ‘anders’, van mogen en van moeten. Wij bieden gelegenheid tot het eigen maken van waarden en normen door kinderen keuzevrijheid te bieden, door activiteiten te stimuleren in plaats van deze op te leggen, door belevenissen en ervaringen te benoemen en door omgangsvormen aan te leren op individueel niveau. Voorbeelden van overdracht van waarden en normen zijn elkaar helpen, elkaar troosten en 'fouten' mogen maken.                                                                                                                                                                                  

Hoofdstuk 2

Het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden

Allereerst kunnen we de grove en fijne motoriek onderscheiden, daarnaast is er de taalontwikkeling, de sociale ontwikkeling, de spel- en creativiteitsontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling, of te wel de verstandelijke ontwikkeling. 

o        Bij het stimuleren van de grove motoriek kunnen we denken aan klimmen, gymnastieken en buiten rennen. Fijne motoriek stimuleren we door bijvoorbeeld te tekenen, papiertjes te scheuren, te knippen en plakken en het kneden en vormen van brooddeeg.

o        Door de taal leert het kind anderen te begrijpen en zichzelf duidelijk te maken. Maar de taal is ook voor de totale ontwikkeling van belang. Taalontwikkeling stimuleren we door het zingen van liedjes en het voorlezen van boekjes.

o        Kids & Co voegt een eigen waarde toe aan de sociale ontwikkeling van het kind, doordat het kind de kans krijgt om zich op sociaal gebied in een groep te ontwikkelen. Het kind leert rekening te houden met andere kinderen en vertrouwen te krijgen in andere volwassenen dan de ouders. Het leven binnen een groep betekent het leren van regels waar je je aan te houden hebt; regels geven houvast en bieden duidelijkheid die het kind nodig heeft bij zijn ontwikkeling. De sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd door kinderen te leren speelgoed te delen, kinderen stimuleren samen te spelen, kringspelletjes te doen enzovoort.

o        Bij creativiteitsontwikkeling hoort het kennismaken en uitproberen van materialen, het gaat in de eerste plaats om het doen; het creatief bezig te zijn. Datgene wat het kind gemaakt heeft hoeft niets voor te stellen. De spel- en creativiteitsontwikkeling stimuleren we door het aanbieden van verschillende materialen. Bijvoorbeeld: vingerverf, krijtjes, kleine papiertjes om te plakken, lijm, deeg enzovoort. Hierdoor ervaart het kind wat fijn voelt, wat vies voelt en wat het hij/zij met de verschillende materialen kan doen. Ook de wat oudere baby´s worden materialen aangeboden zoals papier, verf of krijtjes, zand, water om te laten ervaren hoe iets voelt en wat het kind ermee kan (en wat niet: verf eten bijvoorbeeld)

o        Bij het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling denken we aan het zingen van liedjes en het daarbij bewust maken van de verschillende lichaamsdelen (vingers, handen, voeten, oren, ogen e.d) en wat je ermee doet. Daarnaast worden er spelletjes als kleurentoren, memory en domino gespeeld. Ook puzzelen zorgt ervoor dat kinderen inzicht krijgen in verhoudingen en stimuleren daarmee hun cognitie. 

Hoofdstuk 3

Pedagogische voorwaarden

A. De groepsindeling, -grootte en -leiding.

Onder groepsindeling wordt de wijze verstaan waarop kinderen over de verschillende groepen verdeeld worden op basis van leeftijdsgrenzen. Met groepsopbouw wordt de leeftijdsverdeling van de kinderen binnen een groep verstaan.

Binnen Kids & Co wordt er gewerkt met de wettelijk vastgestelde eisen voor de verhouding tussen het aantal medewerkers en het aantal kinderen, leidster-kindratio genoemd.

Er is altijd minimaal 1 pedagogische medewerker, meestal 2 pedagogische medewerkers, aanwezig vanaf het moment van openen tot sluiten. Bij calamiteiten kan er altijd binnen 20 minuten een leidinggevende aanwezig zijn. 

De vestigingen van Kids & Co hebben horizontale groepen, bij het maximaal aantal kinderen per groep wordt hierbij de volgende leidster-kindratio gehanteerd.

Op de vestiging Spinetpad is er sprake van een babygroep, waar de kinderen van 0 tot ongeveer 1,5 jaar oud zijn. Voor 12 baby´s zijn er drie medewerkers aanwezig. Er is een dreumesgroep waar de kinderen 1,5 tot ongeveer 3 jaar zijn. Er zijn maximaal 16 dreumesen met drie medewerkers.

Op de peutergroep zijn de kinderen tot hun vierde jaar. Er zijn maximaal 16 peuters met twee medewerkers.

Tijdens de pauzes en het eerste en laatste uur van de dag is er 1 medewerker aanwezig per groep, de rest van de dag minimaal twee. Wanneer er 1 medewerker aanwezig is hebben we altijd een achterwacht en is er een leidinggevende altijd binnen 20 minuten aanwezig. Tijdens rustige dagen kan het voorkomen dat er op één groep  gewerkt wordt als minder dan 16 kinderen zijn. 

De voorwaarden om over te gaan van de babygroep naar de dreumesgroep zijn; dat de kinderen kunnen lopen en toe zijn aan één middagslaapje. De voorwaarden om over te gaan van de dreumesgroep naar de peutergroep zijn; dat de kinderen zelfstandig kunnen eten, drinken, spelen, voor een groot gedeelte zich zelfstandig kunnen aan- en uitkleden en begonnen zijn met zindelijk worden. Daarnaast wordt er altijd gekeken naar de emotionele ontwikkeling van het kind, dit zien we o.a. terug in het spel van het kind. Als een kind zich nog niet veilig voelt binnen de dreumesgroep of peutergroep, voortdurend de veiligheid van een medewerker opzoekt en daardoor niet in staat is om zichzelf te vermaken, kan het zijn dat het kind nog wat langer op de vorige groep blijft. Dit alles gebeurt natuurlijk in overleg met de ouders.

De overgang gaat geleidelijk; eerst speelt het kind eens een uurtje op de nieuwe groep (eerst met, dan zonder een medewerker van de eigen groep), als het goed gaat blijft het kind een volgende keer de hele ochtend. Daarna wordt het kind ook in bed gelegd en eruit gehaald door iemand van de dreumesgroep en als alles goed gaat, blijft het kind vervolgens de hele dag. Het overdrachtschrift gaat mee naar de nieuwe groep en door de medewerker van de voorgaande groep wordt er overgedragen wat de gewoontes en bijzonderheden zijn van het kind wat betreft eten, slapen, spelen en dergelijke.


B. De dagindeling.

Op Kids & Co kunnen de kinderen gebracht worden van 7.45u tot 9.30u en gehaald worden tussen 16.00u en 18.00u. Tussen de middag kunnen de kinderen gebracht en gehaald worden van 12.30u tot 13.30u.

Bij onvoorziene omstandigheden blijft het kind onder begeleiding van een medewerker tot de ouders het kind komen halen.

Bij de babygroep zijn zoveel mogelijk vaste tijden om te eten en te drinken met de grotere kinderen, maar dit is natuurlijk niet mogelijk met de gehele groep, er wordt kindvolgend omgegaan met de eet- en slaaptijden. Dit gebeurt allemaal uiteraard in overleg met de ouders. 

Bij de dreumesgroep en peutergroep is de dagindeling gelijk en als volgt:

Om 10.00u wordt er sap (roos-vicee/diksap) gedronken en fruit (appel,peer,banaan,mandarijn) gegeten.

11.30u wordt er brood gegeten, het eerste broodje met een plakje kaas/kipfilet en eventueel komkommer of tomaat, daarna wordt er zoet beleg aangeboden zoals chocopasta, appelstroop of pindakaas. Na het broodje wordt er melk gedronken. Hierna gaan de kinderen die dat nodig hebben slapen onder toezicht van een medewerker. 

Om 15.00u wordt er yoghurt/sap/thee (magere yoghurt met roos-vicee, roos-vicee, diksap, kamille, sterrenmix) gedronken en een tussendoortje (soepstengel, ontbijtkoek, rijstewafel, rozijntjes, koekje, eventueel traktatie) gegeten.

Tussendoor wordt er vrij gespeeld en worden activiteiten aangeboden aan de kinderen die dit willen. Deze activiteiten bestaan onder andere uit knutselen, spelletjes, puzzelen etc.

C. De ruimte indeling.

De ruimtes van de vestigingen van Kids & Co zijn speciaal ingericht voor kinderen, er zijn lage wasbakken, wc´s en kapstokken. De inrichting is gezellig voor kalme activiteiten en ontspanning, zoals aan tafel spelen en op de bank zitten en biedt voldoende ruimte en uitdaging voor lichaamsbeweging, met o.a. een grote speelauto en een grote speelkussen. Het grote speelgoed blijft voornamelijk op de gang, zodat het overzicht en de rust op  de groep zelf zoveel mogelijk bewaard blijft. De speelhal wordt dagelijks intensief gebruikt door beide groepen.

Tijdens de vrije speelmomenten ( voor en na eet- en slaapmomenten )kan de speelhal gebruikt worden door de babygroep.

Tijdens eet- en slaapmomenten van de babygroep kunnen de peuters gebruik maken van de speelhal. Tussen de middag maken de peuters gebruik maken van de speelhal. Dit komt de rust ten goede. Door het gebruik van de speelhal ontstaat een grote variatie aan speelplekken. 

Op de babygroep is een box en kleden op de grond zodat kinderen kunnen spelen en kruipen.

Er is een ruime buitenspeelgelegenheid, ingericht als een ervaringstuin met een spannend pukkelpad waar aan het eind een paddenstoeltjes plek te vinden is, peuterpoortje, kruidentuin, een zandbak met een boomstammen rand, een wilgentenenhutje, een speelhuisje, fietsen en dergelijke. Bij het buitenspelen is altijd een leidster aanwezig. Het terrein bestaat uit gras en stenen. Uiteraard zijn buiten ook onze konijnen te vinden die wij samen met de kinderen verzorgen.

De baby´s slapen in de daarvoor ingerichte slaapkamers, iedere baby heeft een apart bedje en eigen beddengoed. Al het beddengoed wordt iedere week verschoond. De peuters slapen op stretchers met slaapzakken, de slaapzakken worden iedere maand gewassen.

 

Hoofdstuk 4

Ons beleid ten aanzien van probleemgedrag

Als er bij een kind probleemgedrag wordt geconstateerd, zullen wij dit met de ouders bespreken. Daarnaast bespreken we het ook met onze pedagogische kwaliteitsmedewerker, waar we op pedagogisch vlak advies kunnen inwinnen. Indien nodig bestaat er de mogelijkheid dat de pedagogisch kwaliteitsmedewerker ook in de thuissituatie meekijkt, waarna er advies gegeven kan worden. Bij overige problemen zal de pedagogische kwaliteitsmedewerker bij een externe deskundige advies inwinnen. Bijvoorbeeld bij spraakproblemen een logopedist, bij vermoedens van mishandeling een vertrouwensarts. Wij handelen dan in overleg met degene die ons advies geeft.

 

Hoofdstuk 5

Hoe te handelen bij calamiteiten

Bij brand handelen we volgens het ontruimingsplan, dat regelmatig geoefend wordt door de medewerkers.

Bij ongelukken wordt er volgens de noodlijst een huisarts gebeld en wordt de leidinggevende direct op de hoogte gebracht en de directie gebeld. Er is altijd iemand aanwezig met een EHBO diploma. Een van de medewerkers neemt de zorg op zich voor het kind en een van de medewerkers informeert de ouders en de huisarts.

Bij ziekte volgen wij het protocol en de huisregels. Als een kind bij ons ziek wordt bellen wij de ouders en verwachten we dat het kind binnen een uur opgehaald wordt. Wij voeren het beleid dat ons voorgeschreven wordt door de GGD.

Bij calamiteiten worden de leidinggevende van de andere 2 vestigingen ingeschakeld als achterwacht, deze collega’s zijn binnen 15 minuten na alarmering aanwezig op de locatie

 

Hoofdstuk 6

Contact met de ouders

Contact tussen ouders en de medewerkers is zeer belangrijk, want op die manier kan informatie over het kind uitgewisseld worden. Dit contact vindt op verschillende manieren plaats:

o        De eerste informatie komt bij de ouders door middel van het informatiepakket.

o        De breng- en haalmomenten, hierbij kunnen de belangrijkste gegevens en gebeurtenissen of veranderingen wat betreft het kind doorgegeven worden. Wanneer het kind ander gedrag vertoont dan dat de medewerkers gewend zijn, is het goed om te weten wat daar de oorzaak van kan zijn.

o        Een andere vorm van contact is het schriftje van het kind. Op de dreumes- en peutergroep wordt hier voornamelijk in geschreven wat het kind die dag gedaan heeft, op de babygroep worden de voedings- en slaaptijden en eventuele bijzonderheden in het schriftje vermeld.

o        Er zijn informele ouderavonden waarbij de ouders meer informatie krijgen over het reilen en zeilen bij Kids & Co.

o        Huisbezoeken door een of meerdere medewerkers en de leidinggevende om beter met het kind te kunnen werken wanneer meer van de achtergrond en thuissituatie bekend is.

o        De oudercommissie houdt zich bezig met:

1.       Klachtenbemiddeling tussen ouders en medewerkers (indien nodig)

2.       Pedagogisch beleidsplan

3.       Organisatie van feesten voor kinderen, ouderavonden, thema-avonden e.d.

4.       Adviezen van allerlei aard, al dan niet op verzoek van Kids & Co

5.       Een reguliere bijdrage aan de nieuwsbrief

6.       Criteria van het wachtlijstbeleid

De notulen van de vergaderingen van de oudercommissie hangen ter inzage op kantoor.

 

De medewerker van Kids & Co

Het werken met een groep jonge kinderen vereist bijzondere kwaliteiten van de medewerker. Zij zorgt voor structuur door een vast dagritme aan te bieden. Daarnaast begeleidt ze de kinderen in hun verschillende ontwikkelingsstadia, daarbij rekening houdend met de verschillende aanpak per kind en per stadium. De medewerker kan vertrouwen, warmte en veiligheid bieden, ze beschikt over een grote mate van zelfstandigheid en creativiteit en durft beslissingen te nemen. Zij overlegt met de ouders over de manier van omgaan met het kind en draagt eerste verantwoordelijkheid over de dagelijkse gang van zaken in de groep. Met al deze factoren wordt rekening gehouden bij het selecteren van alle medewerkers. Niet alleen de vaste medewerkers op de groepen, maar ook stagiaires die langere tijd blijven en invalmedewerkers. Kids & Co beschikt over een aantal vaste invalmedewerkers die al geruime tijd bij Kids & Co werkzaam zijn. Wanneer mogelijk worden de ouders op de hoogte gesteld wanneer de groep wordt overgenomen door een invalmedewerker. Dit is bijvoorbeeld mogelijk in de vakantieperiode. Echter kunnen er onvoorziene omstandigheden zijn -zoals ziekte- waardoor wij niet van tevoren aan de ouders kunnen melden dat er die dag een invalmedewerker zal zijn.

Tevens is er op een aantal dagen per week ondersteuning van een huishoudelijk medewerker voor de huishoudelijke taken. Al onze medewerkers zijn in het bezit van een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Deze worden voortdurend continu gescreend. 

                                                                                      

Het plaatsingsbeleid van Kids & Co

Wachtlijstbeheer: er is een interne en externe wachtlijst.

De interne wachtlijst; deze is voor reeds geplaatste kinderen met andere voorkeursdagen en voor broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen.

In eerste instantie wordt het kind op de externe wachtlijst geplaatst op datum van inschrijving.

Op het moment dat er een plek is, wordt nummer 1 van de wachtlijst die plek aangeboden, ongeacht of dit op de aangevraagde voorkeursdagen is. Wacht deze liever tot er plek is op de voorkeursdagen, dan wordt nummer 2 gebeld, dan nummer 3 enzovoort, totdat de plek is opgevuld.

Kinderen kunnen soms eerder worden geplaatst op basis van sociale indicatie, als er door een instantie om gevraagd wordt, dit hangt af van de ernst van de situatie en gebeurt altijd in overleg met de medewerker en de desbetreffende instantie.

Om de continuïteit op de groepen te waarborgen stellen we een beperkt aantal halve dagen beschikbaar. Minimaal worden er 4 dagdelen afgenomen, waarvan in ieder geval 2 aansluitend.

Mocht een kind gebruik willen maken van een extra dag(deel) dan kunt U dat aanvragen bij de leidingevende, deze controleert of er daadwerkelijk plek  is voor een kind dat extra komt, hierbij wordt gekeken naar de kind-leisterratio.